مدیریت و برنامه ریزی فرآیندهای آموزش و یادگیری مبتنی بر ISO 10015: 2019

فرآیندهای یادگیری براساس ISO10015-2019_001

پاسخ دهید