نحوه بررسی نتایج خارج از محدوده تعریف شده و خارج از روند OOS & OOT

oos&oot_001

پاسخ دهید